narks

Každý, kto nadobudne vlastníctvo k nehnuteľnosti má povinnosti, ktoré treba splniť. Jedná sa o prepísanie energií, ktoré sa dá niekedy urobiť aj telefonicky a zaslaním príslušných dokladov a prípadnou  akceptáciou zmluvy s dodávateľom ktorú vám zašle. Ako doklad na tieto úkony bude slúžiť návrh na vklad s pečiatkou katastrálneho úradu o prijatí vkladu, alebo list vlastníctva / ak sa nehnuteľnosť odovzdáva už pri podaní návrhu na vklad. Toto tlačivo potom slúži ako doklad pre správcov sietí a pri bytoch aj pre správcu obytného domu. Pri prepísaní energií a nájomného v byte a pri odovzdaní bytu je potrebné opísať stavy energií a predložiť jednotlivým správcom pri nahlásení zmeny alebo ich zaznamenať sám , treba si ešte premyslieť formu platenia, akú zvolíte máte na výber – trvalým príkazom, inkasom z účtu, inkasným lístkom, poukážkou, resp. vkladom na účet príslušného správcu.  

V kocke je teda potrené:
l./ Návšteva spoločenstva vlastníkov alebo správcu /pri rodinnom dome nie je potrebné/ väčšinou správca domu robí vyúčtovanie vody a tepla – stanovenie nájomného a záloh na mesiac, nahlásenie stavu týchto energií a forma platenia

2./ Návšteva resp. telefonický kontakt dodávateľa elektrickej energie – nahlásenie stavu energií, stanovenie tarify, mesačnej zálohy a formy platenia

3./ Návšteva resp. telefonický kontakt a zaslanie dokladov SPP,a.s. ak je v dome plynová prípojka a – nahlásenie stavu energií, stanovenie tarify, mesačnej zálohy a formy platenia

4./ Zabezpečiť platenie koncesií pokiaľ nie ste platiteľom koncesionárskych poplatkov, je potrebné sa zaevidovať, koncesionárske poplatky sú viazané na odberateľa elektrickej energie a v zmluve o pripojení je tzv. evidenčné číslo, ktoré sa uvádza aj na tlačive prihlásenie platiteľa koncesionárskych poplatkov, toto vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na príslušnej pošte, ktorá to doručí rozhlasovej a televíznej spoločnosti, všetky potrebné tlačivá sú na stránke www. rtvs.sk alebo prehlásiť tieto koncesie na pošte.
5./ S listom vlastníctva na nového majiteľa, navštíviť správcu dane z nehnuteľností čo býva príslušný obecný alebo mestský úrad a najneskôr do 31.januára nasledujúceho roku po nadobudnutí nehnuteľnosti vyplniť daňové priznanie z vlastníctva nehnuteľnosti (toto daňové priznanie sa podáva iba prvýkrát a niekedy ho za Vás vyplnia pracovníci úradu a znovu ak nenastane zmena, potom už predpis chodí automaticky každý rok, v prípade viacerých majiteľov to závisí od dohody, na základe ktorej môže túto povinnosť vykonať jeden z vlastníkov.
6./ Navštíviť daňový úrad príslušný podľa miesta Vášho bydliska  - v prípade že podliehate pri predaji nehnuteľnosti dani z príjmu je potrebné do 31.3. nasledujúceho roku priznať a vyplatiť daň zo zisku.
O daniach píšeme na inom mieste podradne.

Vašu nehnuteľnosť propagujeme:

  • na frekventovaných realitných serveroch
  • v tlačených médiách
  • na vývesných tabuliach-